Bildirim ve Süreç Konusunda Bilinmesi Gerekenler
14 Mart 2019

Şiddete maruz kalınması ya da olasılığının oluşması durumunda 1111 nolu telefon aranır, telesekreter tarafından tuşlanması istenen numara tuşlanır ve  beyaz kod başlatılır. Pager cihazına düşen çağrı üzerine, güvenlik görevlileri olay yerine en kısa sürede  ulaşarak, şiddet uygulayan şahıs veya şahıslar tespit edilir. Şiddet mağduru çalışanın şikâyetçi olması halinde, olaya müdahale eden güvenlik ekibi tarafından “beyaz kod olay bildirim formu”  doldurularak olay kayıt altına alınır. Hastane polisine haber verilir, çalışanın hastane polis noktasında ifadesi alınır. “Beyaz kod olay bildirim formu”  çalışan hakları ve güvenliği birimine güvenlik tarafından teslim edilir. Çalışan hakları ve güvenliği birimi tarafından olay tutanağı mağdur çalışan ile birlikte doldurulur. Eğer tanık  varsa “Olay Tutanağı”na imzaları alınır.  İlgili çalışanın talep etmesi durumunda Sağlık Bakanlığımızca 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı yönetmelik gereğince hukuki yardım sağlanır.

Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi:
a)
 Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlamak.

b) Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda bilgi vermek.

c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirilmesini sağlamak.

d) Sağlık çalışanlarının hizmetten çekilme hakkı; sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verir. 
Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Sağlık çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin geliştirilmesi, çalışma ortamında sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmadığı güvenli hastane ortamının sağlamak amacıyla yapılan uygulamalardır.

Risk Değerlendirmeleri

Sağlık Gözetimi

İş kazası kayıt ve bildirimleri

Eğitimler

Her türlü sorularınız için;
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.
İletişim Tel : 0252 214 13 23  Dahili: 4438